Πολιτική Απορρήτου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ)

Η εταιρεία μας «ΑΦΟΙ ΑΡΜΑΑΝΙΔΗ Ο.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία») που εδρεύει στο Δήμο Μουδανίων, επί της οδού Δημητρίου Τζαβούρα αρ.20, ΤΚ 63200, με ΑΦΜ 801401888, ενδέχεται να επεξεργαστεί δρώντας ως Υπεύθυνος επεξεργασίας, τα προσωπικά σας δεδομένα που μας γνωστοποιείτε στα πλαίσια και για τις ανάγκες πραγματοποίησης των συναλλαγών που διενεργούνται μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος.

Η εταιρεία μας δρα σύμφωνα με τις επιταγές του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Και Του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (εφεξής ο «Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων ή ΓΚΠΔ»).

Η εταιρεία μας, φροντίζει να εφαρμόζει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία και ασφάλεια των δεδομένων σας από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία. Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας διενεργείται αποκλειστικά και μόνο στα πλαίσια της συναλλακτικής/πελατειακής μας σχέσης, περιορίζεται στο εντελώς αναγκαίο μέτρο που απαιτείται προκειμένου να σας παρέχουμε με ασφάλεια τα προϊόντα και υπηρεσίες μας και διέπεται από την παρούσα πολιτική επεξεργασίας και προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (εφ’ εξής «Πολιτική»).

1. Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα;

Στον όρο «Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» υπάγεται κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»). Τέτοιες πληροφορίες είναι συνήθως το ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας, ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση κ.α.

2. Τι είναι η Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων;

Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

3. Ποια Προσωπικά σας δεδομένα συλλέγουμε;

Συλλέγουμε μόνο τα δεδομένα σας που είναι απολύτως αναγκαία για να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας μέσω της ιστοσελίδας μας, και συγκεκριμένα τα δεδομένα σας που θα καταστήσουν εφικτή την πραγματοποίηση και αποστολή της παραγγελίας που διενεργείτε μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος. Η συλλογή των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται πάντοτε είτε βάσει εκπλήρωσης της συμβατικής μας σχέσης (πώληση προϊόντων) είτε κατόπιν χορήγησης της συναίνεσής σας για την αποστολή σε εσάς προωθητικού ενημερωτικού υλικού. Η επεξεργασία των δεδομένων σας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνον στους σκοπούς για τους οποίους δόθηκαν και υπό τους όρους που περιλαμβάνονται στην παρούσα πολιτική απορρήτου. Στα πλαίσια της συναλλακτικής μας σχέσης, η εταιρεία μας ενδέχεται να συλλέγει κάποια από τις ακόλουθες κατηγορίες δεδομένων:

 • Δεδομένα ταυτοποίησής σας για την ολοκλήρωση και αποστολή της παραγγελίας σας, δηλαδή το ονοματεπώνυμό σας.
 • Δεδομένα επικοινωνίας σας για την επιβεβαίωση και αποστολή της παραγγελίας σας, δηλαδή την ταχυδρομική σας διεύθυνση (διεύθυνση χρέωσης και παράδοσης της παραγγελίας σας), την ηλεκτρονική σας διεύθυνση, και τον αριθμό του τηλεφώνου σας. Την ηλεκτρονική σας διεύθυνση συλλέγουμε προκειμένου να σας στείλουμε ενημερωτικό μήνυμα επιβεβαίωσης και αποστολής της παραγγελίας σας, τον αριθμό του τηλεφώνου σας προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί σας για οποιοδήποτε ζήτημα προκύψει σε σχέση με την παραγγελία σας.
 • Εάν επιλέξετε να δημιουργήσετε λογαριασμό χρήστη/πελάτη στην ιστοσελίδα μας, θα συλλέξουμε το όνομα, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου, και τον κωδικό πρόσβασής σας.
 • Ιδίως στην περίπτωση που επιλέξετε να λαμβάνετε ενημερωτικό ή προωθητικό ενημερωτικό υλικό από την εταιρεία μας, θα συλλέξουμε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση.
 • Εάν υπαναχωρήσετε από την αγορά σας, ενδέχεται εφόσον το επιθυμείτε, να συλλέξουμε τον υποδεικνυόμενο από εσάς αριθμό λογαριασμού προκειμένου να καταβάλλουμε το επιστρεπτέο τίμημα της πώλησης.
 • Κατά την πλοήγησή σας στην ιστοσελίδα μας ενδέχεται να συλλέξουμε ενδιαφέροντα και προτιμήσεις αγορών, που μας βοηθούν να σας προτείνουμε συγκεκριμένα προϊόντα και υπηρεσίες που σας ενδιαφέρουν.

4. Για ποιους σκοπούς και σε ποιες περιπτώσεις συλλέγουμε τα δεδομένα σας;

Συλλέγουμε τα Δεδομένα σας στις ακόλουθες περιπτώσεις προκειμένου να σας παρέχουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας και ιδίως:

i) Για να ολοκληρώσουμε και να αποστείλουμε την παραγγελία σας στην διεύθυνση που θα μας υποδείξετε.

ii) Για να εκδώσουμε τα νόμιμα παραστατικά που απαιτούνται για κάθε συναλλαγή.

iii) Για να συμμορφωθούμε με τις υποχρεώσεις μας που απορρέουν από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και ιδίως με τις φορολογικές μας υποχρεώσεις.

iv) Για να σας αποστείλουμε μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας μήνυμα επιβεβαίωσης και αποστολής της παραγγελίας σας, ή πληροφορίες και προωθητικές ενέργειες ή ενημερωτικά δελτία (newsletter) για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας που ενδέχεται να σας ενδιαφέρουν, εφόσον έχετε συναινέσει στην λήψη του ανωτέρω ενημερωτικού υλικού.

v) Για να σας προτείνουμε τα καταλληλότερα προϊόντα και υπηρεσίες σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας ή το ιστορικό των αγορών σας ή και για να βελτιώσουμε τα παρεχόμενα προς εσάς προϊόντα και υπηρεσίες.

vi) Για να σας επιστρέψουμε σε περίπτωση υπαναχώρησής σας από την αγορά σας το προκαταβληθέν τίμημα της αγοράς σας.

vii) Για να αξιολογήσουμε τα προσόντα σας και την δυνατότητα απασχόλησής σας στην εταιρεία μας και για να επικοινωνήσουμε μαζί σας (σε περίπτωση που μας στείλετε το βιογραφικό σας).

viii) Για να σας παρέχουμε την δυνατότητα να δημιουργήσετε λογαριασμό πελάτη στην επίσημη ιστοσελίδα μας (δημιουργία account με χρήση ονόματος χρήστη (username) και κωδικού (password)).

ix) Για να απαντήσουμε στα ερωτήματα που μας απευθύνετε είτε μέσω email είτε μέσω της φόρμας επικοινωνίας μας, είτε τηλεφωνικώς.

5. Ποια είναι η νόμιμη βάση επεξεργασίας των Δεδομένων σας;

Η επεξεργασία των Δεδομένων σας βασίζεται:

α) στην ανάγκη εκπλήρωσης των υποχρεώσεών μας που απορρέουν από την συναλλαγή που σας αφορά. Για παράδειγμα η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που διενεργείται κατά την ολοκλήρωση και αποστολή της παραγγελίας σας, βασίζεται στην εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης πώλησης.

β) στην συναίνεσή σας. Για παράδειγμα, όταν επιλέξετε την δημιουργία λογαριασμού στην ιστοσελίδα μας για την ολοκλήρωση της αγοράς σας, όταν επιλέξετε την αποστολή στην ηλεκτρονική σας διεύθυνση ενημερωτικού υλικού, όταν επιλέξετε να μας στείλετε προς αξιολόγηση το βιογραφικό σας σημείωμα, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με νόμιμη βάση επεξεργασίας την συναίνεσή σας.

γ) στην υποχρέωση συμμόρφωσής μας με τις διατάξεις ιδίως φορολογικής, εργατικής και ασφαλιστικής φύσεως.

6. Ποιοι έχουν πρόσβαση στα δεδομένα σας;

Η εταιρεία μας επιτρέπει την πρόσβαση στα δεδομένα σας μόνο στους αρμόδιους προς τούτο υπαλλήλους μας οι οποίοι σύμφωνα με τις συμβατικές τους υποχρεώσεις δεσμεύονται να τηρούν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών σας, να μην επιτρέπουν την αθέμιτη επεξεργασία τους και να επεξεργάζονται αυτά μόνο στο αναγκαίο μέτρο και σύμφωνα με τους σκοπούς της παρούσας πολιτικής.

Επιπλέον, η εταιρεία μας δεν θα προβεί σε διαβίβαση ή κοινοποίηση των δεδομένων σας σε τρίτους, εκτός αν κάτι τέτοιο είναι α) υποχρεωτικό βάσει νόμιμης υποχρέωσής μας (πχ προς συμμόρφωση σε φορολογικές ή δικαστικές υποχρεώσεις μας) ή β) αφορά σε επεξεργασία που γίνεται από τις συνεργαζόμενες με εμάς επιχειρήσεις οι οποίες δρουν είτε ως από κοινού Υπεύθυνοι Επεξεργασίας των δεδομένων σας είτε ως εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό μας. Φροντίζουμε ωστόσο ότι α) οι συνεργάτες μας δεσμεύονται συμβατικά από υποχρεώσεις τήρησης εμπιστευτικότητας των δεδομένων σας, β) ότι εφαρμόζουν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προστασίας των δεδομένων σας και γ) ότι δεν θα διαβιβάσουν τα δεδομένα σας σε τρίτους, χωρίς την προηγούμενη συναίνεσή μας.

Ενδεικτικά, οι συνεργαζόμενες με εμάς επιχειρήσεις που ενδέχεται να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα σας είναι:

1) Η εταιρεία που αναλαμβάνει για λογαριασμό μας την τήρηση των βιβλίων μας και των λογιστικών μας υποχρεώσεων

2) Η συνεργαζόμενη με εμάς εταιρεία που αναλαμβάνει για λογαριασμό μας την μεταφορά και παράδοση της παραγγελίας σας

3) Η συνεργαζόμενη με εμάς εταιρεία που αναλαμβάνει για λογαριασμό μας την κατασκευή της ιστοσελίδας μας και την υποστήριξη αυτής

4) Η συνεργαζόμενη με εμάς τραπεζική εταιρεία που επεξεργάζεται προσωπικά σας δεδομένα όπως τα στοιχεία της χρεωστικής ή πιστωτικής σας κάρτας, κατά την διαδικτυακή πληρωμή της αγοράς σας(μέσω περιβάλλοντος ασφαλών πληρωμών)

5) Η συνεργαζόμενη με εμάς εταιρεία ασφάλειας (security) που αναλαμβάνει για λογαριασμό μας την φύλαξη του χώρου των εγκαταστάσεών μας. (Στην περίπτωση επιλογής παραλαβής της παραγγελίας σας από το φυσικό μας κατάστημα.)

7. Ποιος είναι ο χρόνος διατήρησης των δεδομένων σας;

Η εταιρεία μας διατηρεί τα δεδομένα σας μόνο για όσο χρόνο απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού προς τον οποίο δόθηκαν. Σας ενημερώνουμε ωστόσο, ότι βάσει των νόμιμων υποχρεώσεων μας, και ιδίως των φορολογικών μας υποχρεώσεων, η διατήρηση των δεδομένων σας σε κάθε περίπτωση θα διενεργείται για όσο χρονικό διάστημα απαιτούν οι εκ του νόμου υποχρεώσεις μας.

Ιδίως στην περίπτωση που έχετε δηλώσει το ενδιαφέρον σας για αποστολή ενημερωτικού υλικού από την εταιρεία μας, η δήλωσή σας διατηρείται σε ισχύ έως την ανάκλησή της.

8. Γίνεται διαβίβαση των δεδομένων σας σε τρίτες χώρες;

Η εταιρεία μας δεν διαβιβάζει με κανένα τρόπο τα δεδομένα σας σε τρίτες χώρες, δηλαδή σε χώρες που δεν αποτελούν κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής ένωσης. Συνεπώς, η εταιρεία μας φροντίζει ότι τα δεδομένα σας θα επεξεργάζονται μόνο υπό τους όρους και προϋποθέσεις που θέτει το προστατευτικό πλαίσιο του ΓΚΠΔ.

9. Είναι ασφαλή τα Δεδομένα σας;

Η εταιρεία μας, αναγνωρίζοντας την σημασία της ασφάλειας των δεδομένων σας, έχει φροντίσει να λάβει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση της ασφάλειας των δεδομένων σας. Ιδίως έχουμε φροντίσει να εφαρμόσουμε τα μέτρα ασφάλειας και πρόληψης που απαιτούνται προκειμένου να εμποδίσουμε στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό κάθε αθέμιτη ή παράνομή επεξεργασία των δεδομένων σας, κάθε τυχαία ή αθέμιτη απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση των δεδομένων σας από τρίτους.

10. Ποια δικαιώματα έχετε σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα;

 • Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα:

Έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε από εμάς με ακρίβεια και σαφήνεια εάν συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα. Μπορείτε να ενημερώνεστε μεταξύ άλλων, ιδίως για τον σκοπό της επεξεργασίας των δεδομένων, τις κατηγορίες των δεδομένων που συλλέγουμε, τις πηγές των δεδομένων σας και τους τυχόν αποδέκτες τους, τη χρονική περίοδο διατήρησής τους ή, όταν αυτό δεν είναι δυνατό, τα κριτήρια για τον χρόνο τήρησής τους, τη δυνατότητά σας να ασκήσετε το δικαίωμα διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού και εναντίωσης στην επεξεργασία τους, την ύπαρξη διαδικασίας αυτόματης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, τη διαβίβαση των δεδομένων σας σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό και την ύπαρξη σχετικών εγγυήσεων προστασίας.

 • Δικαίωμα διόρθωσης των δεδομένων σας.

Εάν διαπιστώσετε ότι τα δεδομένα που τηρούμε είναι αναληθή και χρήζουν διόρθωσης, μπορείτε να μας ζητήσετε με οποιονδήποτε τρόπο επικοινωνίας σας εξυπηρετεί, την διόρθωση των εν λόγω δεδομένων.

 • Δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων σας ή αλλιώς δικαίωμα στη λήθη.

Έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε την διαγραφή των δεδομένων σας. Θα προχωρήσουμε στην άμεση διαγραφή τους εφόσον η διατήρησή τους δεν είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των νόμιμων υποχρεώσεών μας. Ιδίως, αν επιθυμείτε να ανακαλέσετε την συναίνεσή σας και εφόσον η συναίνεσή σας αποτελεί την μόνη νόμιμη βάση συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων σας, θα διαγράψουμε τα δεδομένα σας αμέσως μόλις λάβουμε το αίτημά σας προς τούτο.

 • Δικαίωμα φορητότητας των Δεδομένων σας.

Έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε να λάβετε σε εύκολα αναγνώσιμη μορφή τα Δεδομένα που μας έχετε παράσχει ή να μας ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας.

 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας.

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στην περίπτωση που α) αμφισβητείται η ακρίβειά τους και για όσο χρόνο απαιτείται προκειμένου να διακριβωθεί η ακρίβειά των δεδομένων σας, β) η επεξεργασία είναι παράνομη, γ) τα δεδομένα δεν μας χρειάζονται πλέον, δ) έχετε αντιρρήσεις ως προς την αυτοματοποιημένη επεξεργασία.

 • Δικαίωμα εναντίωσης

Έχετε δικαίωμα να αντιτάσσεστε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των δεδομένων σας ιδίως δε έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή την συναίνεσή σας να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας όταν η επεξεργασία των δεδομένων σας βασίζεται στην συναίνεσή σας. Στην περίπτωση εναντίωσής σας η παύση της επεξεργασίας των δεδομένων σας από εμάς θα γίνει άμεσα εκτός εάν υφίστανται άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν έναντι του δικαιώματος σας.

Ιδίως, εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας χρησιμοποιούνται για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης των προϊόντων και υπηρεσιών μας, έχετε δικαίωμα να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας που αφορούν την εν λόγω εμπορική προώθηση, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, εάν σχετίζεται με αυτήν την απευθείας εμπορική προώθηση.

Για παράδειγμα, στην περίπτωση που λαμβάνετε ενημερωτικά δελτία σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας στην ηλεκτρονική σας διεύθυνση, έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε την παύση της αποστολής τους, επιλέγοντας το σχετικό σύνδεσμο που περιέχεται στο τέλος κάθε σταλθέντος μηνύματος.

11. Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας;

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας επικοινωνώντας μαζί μας:

α) είτε μέσω αλληλογραφίας στην διεύθυνση της έδρας μας «ΑΦΟΙ ΑΡΜΑΑΝΙΔΗ ΟΕ», Δήμος Μουδανίων, οδός Δημητρίου Τζαβούρα αρ.20, ΤΚ 63200

β) είτε στέλνοντας μας email στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση info@armanidis.gr

Η εταιρεία μας θα φροντίσει να σας απαντήσει το συντομότερο δυνατό για την εξέλιξη του αιτήματός σας.

Σε κάθε περίπτωση θα λάβετε την απάντησή μας εντός (1) ενός μηνός από τότε που θα λάβουμε το αίτημα σας. Ωστόσο, αν το Αίτημα σας είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός Αιτημάτων εντός της ανωτέρω προθεσμίας θα σας ενημερώσουμε εάν χρειαστεί να λάβουμε παράταση άλλων (2) δύο μηνών εντός των οποίων θα σας απαντήσουμε.

12. Κάνουμε χρήση αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων/ περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας;

Δε λαμβάνουμε αποφάσεις, ούτε προβαίνουμε σε αυτοματοποιημένη κατάρτιση προφίλ, βάσει αυτοματοποιημένης διαδικασίας κατά την επεξεργασίας των Δεδομένων σας, εκτός από την περίπτωση χρήσης «cookies» στην ιστοσελίδα μας.

13. Εφαρμοστέο Δίκαιο και επίλυση διαφορών

Εφαρμοστέο Δίκαιο είναι το Ελληνικό Δίκαιο, όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 4624/2019.

Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς ανακύψει σε σχέση με την παρούσα πολιτική απορρήτου, αποκλειστικά αρμόδια είναι τα δικαστήρια Χαλκιδικής.

Σε κάθε περίπτωση που κρίνετε ότι η εταιρεία μας έχει παραβιάσει τα δικαιώματά σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (www.dpa.gr).

Η παρούσα πολιτική αναθεωρείται και επικαιροποιείται όταν το κρίνουμε αναγκαίο. Σας ενθαρρύνουμε να επισκέπτεστε συχνά τον ιστότοπό μας όπου βρίσκεται αναρτημένη η επικαιροποιημένη πολιτική προστασίας προσωπικών δεομένων που εφαρμόζουμε. Η παρούσα πολιτική απορρήτου ενημερώθηκε τελευταία φορά στις 20.10.2023.